Friday, July 8, 2011

Anja Rubik by Hedi Slimane | Transformer
Anja Rubik by Hedi Slimane in Transformer for V72, styled by Melanie WardAnja Rubik  |  Hedi Slimane  |  V


     


No comments: